دوچرخه سیمپسون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   206 76.92% with 26 votes

سیمپسون

راهنما سوار بر روی دوچرخه خود را روی تپه ها و موانع برای تکمیل تمام سطوح بدون توفنده دوچرخه خود را.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

- برای کنترل دوچرخه

DrivingAdventureSportsCollecting The SimpsonsBicycleCartoonBike