خانه کدو تنبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن اختلاف بین دو خانه کدو تنبل بسیار مشابه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsPumpkinHouse