نیمه دیگر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

بیوتکنولوژی پزشکی ابن سینا بزرگ هستند، مگر اینکه دو قلوی خود را به دنیا یک ثانیه پیش از شما و فریاد

کنترل بازی:
در بازی

ActionHard