متحرک حرکت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در Slide و Slide پازل بازی پیچ و خم'movefastinator' شما باید فکر کنید و حرکت سریع. تنها چیزی که متوقف می شود بلوک یا تله است!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Thinking