Lorax - نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

شناسایی تفاوت کلیک کنید و آن را به تایید. شما دریافت می کنید 50 امتیاز برای هر کلیک صحیح و از دست دادن 10 امتیاز برای هر کلیک اشتباه است. در پایان از کلیک سوم غلط است، بازی می شود بیش از.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultLoraxSpot