The Little Tree Spirit Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bạn là một tinh thần cây nhỏ. Mục đích của bạn là để đảm bảo cây của bạn phát triển. Làm thế nào cao, bạn có thể làm cho nó? Thu thập năng lượng và phát triển!

Điều khiển:
Trong trò chơi

TreeGrowReplayPollen