کوچک درخت روح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

شما یک روح درخت کم است. هدف شما این است که مطمئن شوید درخت خود را رشد می کند. چگونه قد بلند می تواند آن را به شما را؟ جمع آوری انرژی و رشد!

کنترل بازی:
در بازی

TreeGrowReplayPollen