جزیره غیر ممکن است اسکیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

استفاده از کلید های arrow خود را به درستی مطابقت با فلش نشان داده شده در بازی است. موانع در بازی وجود دارد و فقط با فشار دادن فلش در سمت راست کمک خواهد کرد که اسکیت باز اجتناب از موانع.

کنترل بازی:
بازی با کلید های arrow خود.

SkateboardFunnySkating