Everloom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

صحبت کردن با غریبه و کشف این سرزمین pixelated شما ام در دام افتاده

کنترل بازی:
نوار فضایی برای عمل است.

Role PlayingAdventure