فروشگاه لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   204 83.33% with 24 votes

شما بالا فروشنده و بهترین فروشگاه لباس در شهر. شما باید نیازهای مشتری 'با در آوردن آنها در لباس مناسب برآورده سازد. لباس مورد نیاز در کیسه بسته بندی را بکشید و سپس به آنها خدمت می کنند. جمع آوری پول به ارتقاء مغازه خود را. خوب باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesGirlDress UpManagementGirlsShop