بازی سد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

آب سد عقب نگه داشته و صرفه جویی در روستا! آیا آن را با پرتاب اشیاء از مزرعه خود را در چوب پنبه متصل کردن سوراخ سد.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - وانت / رها کردن اشیاء
پایین کلید فلش - جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود آتش.

ThrowingWaterAnimalGame