کتاب الی نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجازه دهید 'نقطه بازی پسا آخرالزمانی بازی تفاوت است. به دنبال تفاوت ها و با کلیک آن را به تایید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid BookSpot