روز شکرگزاری شام پخت و پز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

شکرگزاری است که در اینجا، خانواده خود را در مورد به جمع آوری و نشستن برای صرف شام، اما آنها در حال شمارش شما را به شام ​​ترکیه بزرگ بسیار رایج و کباب است که ترکیه

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

GirlDress UpFoodCookingGirlsThanksgivingDinner