Tempoma بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

تعویض قطعه مجاور به ردیف از سه یا بیشتر. شما تنها 60 ثانیه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android Tempoma