معبد باد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پیدا کردن اعداد پنهان شده در تصویر. برای تکمیل بازی شما نیاز به جمع آوری تمام اعداد. تعداد پنهان بازی ساخته شده برای بچه ها شده است، اما سرگرم کننده برای همه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsTempleWinds