تلورین x بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پرواز و جمع آوری ارباب انرژی و زمین امن در سیستم عامل. شما سوخت محدودی ندارید و نباید آسیب بیشتری وارد کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Flying Spaceship Collecting