Tba بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راه اندازی از پورتال به پورتال. می تواند شما را همتراز در هر سوراخ

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Adventure