تاکسی اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   146 70% with 20 votes

درایو مسافران به مقصد خود را با بیشترین سرعت ممکن بدون صدمه زدن به ماشین شما. با دقت رانندگی و توقف برای چراغ راهنمایی قرمز است. خرید ارتقاء برای تاکسی شما و کسب پول بیشتر!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به رانندگی کنید.

DrivingDefaultTaxiExpress