شیر شیر سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

'شب کریسمس، و زمانی که به دنبال خارج شما می توانید نگاه کنید به سانتا در حال اجرا بر روی پشت بام ها. شما می خواهید تعداد زیادی از ارائه این سال، بنابراین شما تصمیم می گیرید به بابا نوئل و نیک برخی از ارائه خود را به شیر!
شیر شیر سانتا یک بازی کلیک از کوره در رفته است که رفلکس خود را تست است. ساده، اما به طرز عجیبی اعتیاد!

کنترل بازی:

کلیک با ماوس بر روی بابا نوئل برای دریافت هدیه.

Collecting ChristmasAndroid Santa