پیش نویس مخزن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شبیه ساز تانک بازی با بازی نفس گیر.

کنترل بازی:
در بازی

Army Arcade Shooting Shoot 'em Up Tank