مبارزه با تانک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نبرد کامپیوتر در این مخزن در مقابل مبارزه با تانک!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند و فضا را به آتش.

Tank Action BattleCombat