حرکت توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

رول، نوسان و پرتاب توپ خود را به خروج زرد اجتناب از تله ناهمگون قرمز است. تکانه دوست شما است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSwingingBall