کلاه بردار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

افزایش طناب چسبناک خود را به عنوان شما را با شتاب ستاره، دکمه ماشه، اجتناب از دیوارهای چسبناک،

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

ObstacleCollecting Swindler