شیرین سلنا گومز سبک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

اخبار شکستن! ما کمد لباس سلنا گومز 'کپی و شما سبک او در حال حاضر! چه باید لباس سلنا شیرین است وقتی که حلق آویز کردن با بیبر؟ شما می توانید تماس بگیرید!

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس به بازی این سلنا گومز سبک بازی شیرین

GirlDress UpGirlsMakeover / Make-up