اعداد پنهان Suskunlar را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پیدا کردن تمام اعداد پنهان بر روی تصاویر در اسرع وقت برای تکمیل بازی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsSuskunlar