سوشی از پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

سعی کنید برای پر کردن 'درخواست مشتریان با کشیدن سوشی خواسته و همچنین نوشیدنی به آنها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingAnimalFoodFood ServingSushi