سوشی تندر پسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز را از طریق سکه فضا nabbin'و اجتناب از بمب ها به ضرب و شتم از موسیقی متن بسیار جذاب است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

EvadeBombCollecting FoodSushiThunder