Supergirl لباس تا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   103 76.92% with 13 votes

آیا می توانم به شما کمک سوپر دختر به پوشیدن انواع آگهی متنی قهرمانان لباس؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpSuper HeroGirlsSupergirlDress-up