سوپر ماریو نگاه هلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11840 74.68% with 158 votes

شما در حال حاضر 3 از دوستان مال شما را نجات داد، اما این بار شما را مجبور به صرفه جویی در هلو. آیا شما قادر به صرفه جویی در اینجا در این ماجراجویی ماریو؟

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

MarioAdventurePlatformsObstacleJumpingSuperSavePeach