سوپر دوچرخهسواری هالک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

با یک مرد بزرگ مثل هالک، آن را نمی خواهد آسان به مانع. اما من مطمئن هستم که شما آن را بزرگ را انجام خواهد داد

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleSuper HeroHulkBiker