پیراستن دختران آفتابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک روز آفتابی عالی، هر چند کمی کمی سرد. و چگونه برای پیاده روی بروید؟ خوش بین باشید و برای تابستان یا پاییز لباس بپوشید؟

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up