تابستان گل مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس برای آب و هوا با این تابستان با چاپ گل، دامن و پیراهن شیک و محض بازی با طبقه بندی رنگارنگ از لوازم جانبی و سبک های مو در صدر است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsSummerFlowerFashion