دستی 6 - لبه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کاوش در جهان به عنوان شما را باز کند و جمع آوری اقلام. خزیدن را انداخت لوله کنید و سعی کنید به فرار کنند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleEscapeSeriesSubmachineEdge