رشته وایکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تنظیم بادبان برای یک ماجراجویی وایکینگ سرند با جزئیات پنهان ...

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleStrandedViking