StickyLinky بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دوستان خوب با هم می چسبد، اما این بچه ها آن را به سطح بعدی. با کلیک بر روی زنجیره ای از حباب های رنگی! تکامل و جمع آوری موجودات چسبنده Linky ایجاد! 24 سطوح، حالت بازشدنی ذن، 15 جایزه و ماهی بد - لذت ببرید

کنترل بازی:

زنجیره های کلیک حباب های رنگی به آنها را حذف کنید. زنجیره ای از 5 حباب به تکامل مخلوق را کلیک کنید. هنگامی که موجودی است با همان حباب های رنگی مرتبط شما می توانید آن را انتخاب کنید. هزینه هر کلیک در سطوح بعد 1 نقطه مانا. کشتن ماهی هزینه 2 امتیاز مانا.

PuzzleSmileysMonstersStickylinky