Stickman مرگ قایق بادبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   299 76.32% with 38 votes

در مورد به قتل stickman کلیک کنید، آن را مانند به طور تصادفی. نگاه

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleStickBloodMouse SkillKillingAndroid