Stickman دوباره پر کردن مرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   148 63.64% with 22 votes

در مورد به قتل stickman کلیک کنید، آن را مانند به طور تصادفی. نگاه

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleStickKillingViolence