Stickman Contruction مرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4921 70% with 70 votes

در مورد به قتل stickman کلیک کنید، آن را به طور تصادفی نگاه کنید. 4 مورد وجود دارد و شما نیاز دارید که در عرض 60 ثانیه پیدا کنید.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleStickBloodKillingViolenceAndroid