جنگ ستارگان سرکش اسکادران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   154 78.95% with 19 votes

ساقه امپراطوری شیطانی در این بازی با مضمون جنگ ستارگان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingActionShoot 'em UpStarWarsRogueSquadron