سنت پاتریک 'حذف' اونا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با کلیک بر روی کاشی های شبدر بخت و اقبال برای جوایز ویژه های زنجیره ای!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillAndroid Patrick-sRemove