سنجاب پنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پنگ به طور منظم با توپ سنجاب.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Retro