نقطه تفاوت: نقاشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   206 76.92% with 26 votes

بازی در 5 سطح از نقطه بازی تفاوت است. شما تفاوت ساده اما بسیار مشکل بین 2 نقاشی پیدا کنید. پیدا کردن آنها را در 60 ثانیه برای برنده شدن یک سطح است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid DefaultSpotPaintings