نقطه تفاوت فانتزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

بازی سطوح مختلف از نقطه تفاوت بازی در یک بازی. برای تکمیل سطح، شما باید 5 تفاوت در 2 تصویر در یک دقیقه پیدا کنید. خواهد بود 5 تذکرات به استفاده برای تمام سطوح وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی.

GirlDifferenceDefaultSpotDifference-fantasy