نقطه تفاوت - فندک آبی فرقه دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

سعی کنید برای پیدا کردن تفاوت بین تصاویر گرفته شده از چند صفحه اول از آبی خنده دار فندک فرقه دوم مشغول کمیک کسی که از انجام وظیفه شانه تهی کند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid SpotBlueLighterCult