جفت بالون نقطه ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

مالیات حافظه خود و پیروزی در بازی به تبدیل جفت بالون را به نقاط عظیم در حساب شما. بالن های رنگارنگ همه در سمت تلنگر از کارت های پنهان است. همه آنها مال تو هستند اگر شما شوخ و به اندازه کافی سریع به آنها را شناسایی توسط جفت می باشد. پس چگونه بسیاری از شما را برنده می شود؟

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillGirlBalloonsMatching Memory Timing Girls