بن SquarePants: گو از گو مرداب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   238 74.19% with 31 votes

راهنما بن برای حل این رمز و راز است که در پشت یک ماده چسبنده و لزج سبز مشکوک پنهان است. هاپ در زیر دریایی خود را اجرا می کند پایین کوچک و بیکینی برای شواهد با شما برای حل معما است.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Spongebob