spongebob در Squarepants - بقا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

راهنما SpongeBob به رسیدن به مقصد در هر سطح. ذخیره spongebob در از موانع.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

ObstacleSeriesAnimalSpongebobSquarepantsSurvival