بن SquarePants: Pinatas Locas بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5218 74.29% with 70 votes

چیزهایی که در مورد به دست آوردن مجنون است! راهنما بن فرار از راهزنان پینیاتا و رسیدن به مقدس.

کنترل بازی:


ActionSpongebob