spongebob در Squarepants - گزاف گویی مواد غذایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

spongebob در به ساقه تا مواد غذایی خود را برای رسیدن به دوست خود پاتریک توسط تندرست بر روی دیوار قبل از لودر، خالی می شود. لودر نشان می دهد زندگی از مواد غذایی است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodBounceSpongebobSquarepants