spongebob در دستور العمل گمشده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

موجودات ریز و شناور ازاد بر سطح دریا به سرقت رفته دستور محرمانه آقای krab '! spongebob در و پاتریک باید آن را به عقب قبل از آن تا اواخر، عجله کنید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleCollecting DefaultSpongebobMissingRecipe